Hong Duc university is the first placed for your future or there's a future since your name has been here!

Chương trình Hội thảo Lồng ghép giảng dạy biến đổi khí hậu trong trường đại học

Cập nhật lúc: 10:57 AM ngày 21/11/2014

 Hội thảo

Lồng ghép giảng dạy Biến đổi khí hậu trong trường đại học

 

CHƯƠNG TRÌNH

Ngày 27, 28 tháng 11 năm 2014

Trường Đại học Hồng Đức

  

 

NGÀY 1

 

Nội dung

Phương pháp

Người chịu trách nhiệm

7:30

 

8:00

9:30

1

Đăng ký đại biểu

Ban tổ chức

Phần mở đầu:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, chủ tọa Hội thảo

- Phát biểu chào mừng

- Tổng quan về Chương trình USAID VFD

- Tổng quan về Chương trình USAID LEAF

- Giới thiệu Mục tiêu và Chương trình

 

Trình bày

 

 

- Trường ĐH Hồng Đức

- Trường ĐH Hồng Đức

- Sở Ngoại vụ Thanh Hoá

- Dự án Rừng và Đồng bằng

- TS. Trần Thị Thu Hà (VFU)

Tổng quan về phát triển chương trình cho khu vực về nội dung biến đổi khí hậu và giới thiệu về các gói dữ liệu

Trình bày

Thảo luận

 

TS. Lâm Ngọc Tuấn (DU)

 

9:30

10:00

 

Giải lao

 

 

10:00

11:30

2

Tổng quan về học phần Đại cương về biến đổi khí hậu (BCC):

Nội dung và cấu trúc của hợp phần BCC

Trình bày

Thảo luận

 

TS. Nguyễn Lê Ái Vĩnh (VU)

Nguyên nhân biến đổi khí hậu:

Nguyên nhân và các yếu tố góp phần gia tăng biến đổi khí hậu

Câu hỏi/bài tập

Trình bày

Thảo luận

 

ThS. Phí Thị Hải Ninh (VFU)

 

11:30

13:30

 

Nghỉ trưa

 

 

13:30

15:00

3

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu:

Các tác động của biến đổi khí hậu đối với con người và môi trường

Câu hỏi/bài tập

Trình bày

Thảo luận

TS. Nguyễn Lê Ái Vĩnh (VU)

ThS. Phí Thị Hải Ninh (VFU)

 Truyền thông và sự cam kết:

Chiến lược truyền thông hiệu quả về biến đổi khí hậu

Trình bày

Thảo luận

TS. Trần Thị Thu Hà

(VFU)

 

15:00

15:30

 

Giải lao

 

 

15:30

 

 

 

 

 

 

17:00

4

Ứng phó với biến đổi khí hậu:

Giảm thiểu biến đổi khí hậu  thông qua REDD+

Câu hỏi/bài tập

Trình bày

Thảo luận

TS. Lâm Ngọc Tuấn (DU)

 

Vấn đề cốt lõi trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu- Một số giải pháp đề xuất cho REDD+

Trình bày

Thảo luận

TS. Hoàng Thị Hà

(ĐH Hồng Đức)

NGÀY 2

 

Nội dung

Phương pháp

Người chịu trách nhiệm

 

8:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:30

1

Tổng quan về học phần Đảm bảo về môi trường và xã hội (SES)

Nội dung và cấu trúc của hợp phần SES

 

Trình bày

Thảo luận

 

TS. Trần Thị Thu Hà (VFU)

 

 

Tổng quan về học phần Giảm thiểu phát thải thông qua quy hoạch sử dụng đất (LELUP):

Nội dung và cấu trúc của hợp phần LELUP

 

Trình bày

Thảo luận

 

TS. Hoàng Vinh Phú (VU)

 

 

Tổng quan về học phần Đo tính và giám sát Carbon (CMM):

Nội dung và cấu trúc của hợp phần CMM

 

Trình bày

Thảo luận

 

TS. Lâm  Ngọc Tuấn (DU)

 

9:30

10:00

 

Coffee break

 

 

 

10:00

11:00

2

Hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học về ứng phó với biến đổi khí hậu của Trường Đại học Nông Lâm Huế

Trình bày

Thảo luận

PGS.TS Lê Đình Phùng

(ĐH Nông Lâm Huế)

 

Lồng ghép giảng dạy biến đổi khí hậu trong chương trình đào tạo ngành địa lý ở trường Đại học Hồng Đức

Trình bày

Thảo luận

TS. Nguyễn Quốc Tuấn

(ĐH Hồng Đức)

 

11:00

11:30

 

Đăng ký học các học phần

 

Kế hoạch tiếp theo

 

Bế mạc

 

 

- TS. Lâm Ngọc Tuấn (DU)

 

 

 

- Đại diện ĐH Hồng Đức

 

 

 

 

Ăn trưa

 

 

 

 

Ghi chú:

                DOFA: Sở Ngoại vụ Thanh Hóa

                DU: Trường Đại học Đà Lạt

VFU: Trường Đại học Lâm nghiệp

                VU:    Trường Đại học Vinh

                VFD: Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam

 

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Video

Album

số lượt truy cập
39333022