Hong Duc university is the first placed for your future or there's a future since your name has been here!

Thông báo về việc đăng ký tham gia Diễn đàn sinh viên tổ chức song hành cùng Hội nghị Hiệu trưởng các trường Đại học Á-Âu

Cập nhật lúc: 01:50 PM ngày 29/01/2015

               DiÔn ®µn sinh viªn ARC4 ®­ưîc tæ chøc song hµnh cïng víi Héi nghÞ HiÖu trư­ëng c¸c tr­ưêng §¹i häc Á-¢u (ARC4), diÔn ®µn dµnh cho l·nh ®¹o c¸c tr­ưêng ®¹i häc th¶o luËn vÒ c¸c vÊn ®Ò gi¸o dôc ®¹i häc vµ ®­ưa ra c¸c gi¶i ph¸p thÝch hîp. DiÔn ®µn sinh viªn ARC4 dµnh cho c¸c sinh viªn ®Õn tõ 51 quèc gia thµnh viªn khu vùc Á-¢u, lµ c¬ héi ®Ó c¸c b¹n sinh viªn cïng nhau trao ®æi, th¶o luËn c¸c gi¶i ph¸p g¾n kÕt nhµ tr­ưêng vµ doanh nghiÖp trong c«ng t¸c ®µo t¹o sinh viªn ®¸p øng yªu cÇu sö dông lao ®éng. DiÔn ®µn nµy nh»m ®­ưa tiÕng nãi cña sinh viªn tíi ARC4 vµ chuÈn bÞ cho Héi nghÞ Bé trư­ëng Gi¸o dôc Á-¢u lÇn thø 5 tæ chøc vµo th¸ng 4/2015 t¹i Riga, Latvia.          

              Thêi gian tæ chøc: Ngµy 23-24/3/2015

            Tiªu chÝ tuyÓn chän: lµ sinh viªn c¸c trư­êng ®¹i häc tõ 18-30 tuæi (gåm tr×nh ®é ®¹i häc-th¹c sü-tiÕn sü); sö dông thµnh th¹o tiÕng Anh nãi vµ viÕt; s½n sµng tham gia c¸c sù kiÖn tr­íc vµ sau khi diÔn ra héi nghÞ; c¸c øng viªn sÏ ®­ưîc tuyÓn chän trªn c¬ së ®¸nh gi¸ c¸c tiªu chÝ vÒ hå s¬, môc ®Ých tham gia còng như­ yÕu tè vÒ ®Þa lý vµ sù c©n b»ng giíi tÝnh.

            Kinh phÝ tham dù: §¬n vÞ tæ chøc sÏ hç trî toµn bé chi phÝ ¨n ë vµ mét phÇn chi phÝ ®i l¹i cho c¸c øng viªn ®­ưîc lùa chän.

            Thêi gian nép hå s¬: c¸c øng viªn nép hå s¬ online theo mÉu tr­íc ngµy 25/1/2015. Th«ng tin chi tiÕt xem tµi liÖu (®Ýnh kÌm) vµ t¹i website:

http://www.asef.org/projects/themes/education/3119-arc4

HoÆc liªn hÖ víi phßng HTQT (§/c Trang, P.712, N§H, S®t: 0979692429).

 

            HiÖu trư­­ëng yªu cÇu Thñ trư­ëng c¸c ®¬n vÞ triÓn khai ngay néi dung Th«ng b¸o ®Õn c¸c sinh viªn cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®¨ng ký tham gia DiÔn ®µn. Danh s¸ch c¸c sinh viªn nép vÒ Tr­êng, qua phßng HTQT (§/c Trang) tr­íc ngµy 22/1/2015 ®Ó tËp hîp vµ b¸o c¸o HiÖu trưëng./. 

Video

Album

số lượt truy cập
40546808