Hong Duc university is the first placed for your future or there's a future since your name has been here!

THÔNG BÁO Tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2015

Cập nhật lúc: 03:26 PM ngày 26/02/2015

            Căn cứ Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020 (Đề án 911); Thông tư số 35/2012/TT-BGDĐT ngày 12/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án 911 và Thông tư liên tịch số 130/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 19/9/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với Đề án 911, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh theo Đề án 911 cho năm 2015 như sau:

1. Nước và chỉ tiêu dự kiến gửi đào tạo

Số lượng 1.300 chỉ tiêu dự kiến được phân bổ như sau: Anh (80), Ô-xtơ-rây-li-a (100), Niu Di-lân (50), Hoa Kỳ (100), Ca-na-đa (40), Pháp (190), Đức (190), Bỉ (45), Nga (30), Nhật Bản (130), Trung Quốc (100), Xin-ga-po (40), Hàn Quốc (30), các nước khác (175). Chi tiết xem tại website http://www.vied.vn/

2. Ngành đào tạo

Các ngành học theo nhu cầu đào tạo giảng viên của các trường và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước, ưu tiên đào tạo các ngành khoa học kỹ thuật, công nghệ, khoa học tự nhiên, nông nghiệp và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn. Dự kiến số lượng người cử đi đào tạo theo các nhóm ngành của Đề án 911 năm 2015 như sau: 

STT

Nhóm ngành

Số lượng

Tỉ lệ %

1

Khoa học tự nhiên

250

19,23

2

Khoa học kỹ thuật, công nghệ

400

30,77

3

Khoa học xã hội 

150

11,54

4

Nông - Lâm - Thủy sản 

200

15,38

5

Y - Dược 

100

7,69

6

Kinh tế - Quản lý 

150

11,54

7

Nghệ thuật - Thể dục thể thao 

50

3,85

 

Tổng số

1.300

100%

3. Đối tượng dự tuyển

3.1. Giảng viên biên chế, giảng viên hợp đồng làm việc xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn theo quy định của Nhà nước tại các đại học, học viện là cơ sở đào tạo đại học, trường đại học và cao đẳng không bao gồm trường cao đẳng nghề (sau đây gọi chung là trường).

3.2. Sinh viên mới tốt nghiệp đại học, học viên mới tốt nghiệp thạc sĩ trong vòng 12 tháng tính đến ngày dự tuyển, có nguyện vọng và cam kết đi học để về làm giảng viên đại học, cao đẳng.

Điều kiện và quy trình đăng ký học bổng xem chi tiết tại website http://www.vied.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=2866:thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-tien-si-o-nuoc-ngoai-theo-de-an-911&catid=146:tuy-n-sinh&Itemid=545&lang=vn

Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng các khoa đào tạo triển khai nội dung Thông báo này đến giảng viên, sinh viên trong toàn trường có đủ điều kiện đăng ký Chương trình, lập danh sách ứng viên đủ điều kiện gửi về phòng Hợp tác quốc tế (Phòng 712; địa chỉ email: tranthihang@hdu.edu.vn) trước ngày 23/03/2015 để tập hợp báo cáo Hiệu trưởng./.

Video

Album

số lượt truy cập
40383640