Hong Duc university is the first placed for your future or there's a future since your name has been here!

Thông báo danh sách trích ngang ứng viên dự tuyển đi đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước theo Đề án 911 năm 2015

Cập nhật lúc: 02:55 PM ngày 30/03/2015

Căn cứ Biên bản họp ngày 26/3/2015 của Hội đồng xét chọn ứng viên đi đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2015, Trường Đại học Hồng Đức thông báo danh sách ứng viên được lựa chọn như sau:

DANH SÁCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN ĐI ĐÀO TẠO TIẾN SĨ Ở NƯỚC NGOÀI 

BẰNG NGÂN SÁCH  NHÀ NƯỚC THEO ĐỀ ÁN 911 NĂM 2015 (xếp theo thứ tự ưu tiên)

STT ưu tiên

Họ và tên

Ngày sinh

Đơn vị công tác

Điểm TBC Đại học

Điểm TBC cao học

Trình độ ngoại ngữ

Đăng ký dự tuyển

Ghi chú về tiêu chí ưu tiên và các chi tiết khác (nếu có)

Ngành học

Nước

1

Lê Duy Tân

2/9/1987

Khoa Kỹ thuật Công nghệ

7.38/10

71.5/100

Tốt nghiệp thạc sỹ tại Úc

Kỹ thuật công trình

Úc

Tốt nghiệp thạc sỹ tại ĐH Wollong, Úc

2

Lê Thị Phượng

10/2/1983

Khoa Nông Lâm Ngư nghiệp

7.5

A

76 TOEFL iBT

Bảo vệ thực vật

Nhật Bản

Tốt nghiệp thạc sĩ tại Nhật Bản

3

Nguyễn Anh Tuấn

22/4/1988

Khoa Kỹ thuật Công nghệ

7.08/10

12.3/16

Tốt nghiệp thạc sỹ ở Vương quốc Anh

Khoa học môi trường

CHLB Đức

Tốt nghiệp thạc sỹ ở Vương quốc Anh

4

Vũ Thị Loan

16/8/1980

Khoa Ngoại ngữ

7.23

8.20

6.5 IELTS

Giáo dục (Doctor of Education)

Trường New England, Australia

6.5 IELTS

               Danh sách này có 04 người./.

Video

Album

số lượt truy cập
40546808